Son Dakika: Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM’de kabul edildi

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

MERKEZ BANKASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Yasayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değiştirme yapılıyor. Buna tarafından, banka nezdindeki tanıdık olmayan ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mülk, yargı ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak. Ödenti kanunları gereğince iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRAYA YÜKSELDİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Durumu Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kazanç ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık minimum ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

KAMU GÖREVLİLERİNE ILAVE ZAM

Kanunla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de de değişikliğe gidilecek. Buna göre, Halk Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Finansal ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Anlaşma ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022’deki dönem için uygulanacak olan büyüme oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltilecek ve bu oranın benzer döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak. Böylece laf konusu toplu sözleşmeye kadar 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022’den geçerli elde etmek üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95’e çıkarılacak.

BES’TE BELİRLİ BİR ZAMAN BULUNANLARA KISMEN ÖDEME ALMA İMKANI

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te belirtilen bir zaman bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanıyor. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine dek kısmen ödeme yapılabilecek. Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleştirilebilecek.

BES’TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30’A YÜKSELDİ

Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belli olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltilecek.

Buna kadar, işveren göre ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30’una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler başlıca alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, tanıdık olmayan para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak.

KATKI PAYI ÖDEMELERİNDE DEVLET KATKISI

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenecek. Bir iştirakçi için bir yıllık yılında ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına başlıca teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili yıllık yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt en az ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak. Anılan sınırı aşan katkı maddesi payları için bakanlığın yerinde görüşüyle, kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde transfer yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek.

Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da istek etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı maddesi paylarına yönelik yapılan düzenleme, sistemde bulunan katılımcılara da uygulanacak.

TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Kanuna göre, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri gücüne gitmek kaydıyla bölgesel ve iklimsel şartlar dikkate alınarak il veya bölge bazında aşamalı doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Kanunla, Halk İhale Sözleşmeleri Kanunu’na “Ek fiyat farkı ve/ya da sözleşmelerin devri” başlıklı madde eklenecek. Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve miktar zincirlerinde yaşanan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar sebebiyle 1 Aralık 2021’den önce Millet İhale Kanunu’na tarafından ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli ya da bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih ya da tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile üretim işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenlemeye gidilecek.

1 TEMMUZ – 31 ARALIK ARASINDAKİ İHALELER

1 Temmuz-31 Aralık 2021’de gerçekleştirilen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021’de ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu avuç içi ait endeks, 1 Temmuz 2021’den önce ihale edilen işlerde ise haziran 2021’e ait endeks esas endeks olarak kabul edilerek ve anlaşma fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üstüne sözleşmesine tarafından hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ilave fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde ödev alacaklarda birincil ihaledeki koşullar, tayin tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi iki taraflı girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında tayin veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Düzenleme zarfında ilave fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile tayin işlemlerinin tamamlanacağı vakit dahil ilave fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Halk İhale Kanunu’ndan istisna edilen mülk ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler göre bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

TOKİ

Toplu Ev İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 1 Aralık 2021’den önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devamlı sözleşmelerle ilgili olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına tarafından gerçekleştirilemeyen iş miktarı için vakit uzatımı ve fiyat farkı verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kadar düzenlemeler yapılabilecek.

Halk kurumu niteliğinde iş kuruluşları ve üstteki birliklerinin taraf olduğu ya da bu kuruluş ya da birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile üretim işlerine ilişkin TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, maddeye tarafından fiyat farkı ödenebilmesine karşın ilgili kuruluş ya da üst birliğin mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

TL VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

Yasayla Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek.

Finansal istikrara katkı maddesi sağlamak ve reel şahısların mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı cesaretlendirmek nedeniyle bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 aralarında açılan TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek tahvil tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, özel düzen devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere tahsis eklemeye Define ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek takviye tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek birey kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda yardım olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye ya da 31 Aralık 2023’e değin uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Define ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması zarfında Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri ve bilgiyi istek edebilecek. Merkez Bankası veya bankalar, talep edilen data ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle mesul olacak. Veri ve bilginin bu amaç çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde öteki kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası kadar aktarılacak desteğin adalet sahipliğinin tespitiyle desteğin dürüst ve tam hesaplanmasından, TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumlu olacak. Hileli olarak verildiği saptama edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe dek Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a tarafından hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte söz konusu kanun hükümlerine tarafından tahsil edilecek.

Bu düzenleme, 21 Aralık 2021’den itibaren geçerli edinmek üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam mükellefiyete alt teşebbüs sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu istisna öteki fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Yasayla girişim sermayesi dışındaki öteki yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanacak.

Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylarına ise istisna uygulanmayacak. Söz konusu istisna, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile öteki değerli madenler ve bunlara dayalı anapara piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 19 UYGULANACAK

Sanayi sicil belgesini haiz ve gerçekten imal faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların laf konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

Bu maddeler, 1 Ocak 2022’den, özel hesap dönemine yan olan mükelleflerde 2022 yıllık yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Genel Kurulda düzenlemenin kabul edilmesinin arkasında, varlıklarını TL’ye dönüştüren kurumlara aidat istisnası getiren, Ödenti Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

Dolar kuru ne dek? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne dek? Çeyrek altın ne dek? . – Ekonomi Haberleri

Emekli Maaşı, Memur, TBMM, Ekonomi, HaberSMM Panel PDF Kitap indir